Missie

CTO streeft er naar op efficiënte wijze een actieve wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de kankerbehandeling door de deelname aan klinische studies in de oncologie.
Onder efficiëntie wordt verstaan: correct,  punctueel, ordelijk, volledig en gestructureerd werken.

CTO gebruikt voor de organisatie en uitvoering omlijnde en ingekaderde procedures en de best mogelijke technische hulpmiddelen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de financiële mogelijkheden.

CTO wil objectieve, betrouwbare en correcte gegevens produceren binnen de gevraagde timelines. Bij het tot stand komen van deze data wil CTO expliciet patiënt gericht werken binnen de krijtlijnen opgelegd door het studieprotocol met bijzondere aandacht voor de veiligheid van de patiënt. In  het kader hiervan bestaat een eigen wachtsysteem.

CTO streeft naar een optimale samenwerking met zowel interne als externe opdrachtgevers en probeert waar mogelijk de tevredenheid van opdrachtgever, patiënt en medewerker met elkaar in harmonie te brengen.

CTO respecteert het beroepsgeheim, de confidentialiteit van de studiedossiers en de privacy van de patiënt.

CTO engageert zich optimaal te communiceren met externen: de opdrachtgever, patiënten, artsen. Ook intern wil CTO de dialoog als belangrijke communicatievorm hanteren.

CTO wil door zijn professionaliteit een concurrentiepositie bekleden zowel nationaal als internationaal.

CTO draagt kwaliteit hoog in het vaandel en zet hiertoe de nodige systemen ter opvolging en bijsturing op punt. Deze kwaliteitssystemen worden opgesteld conform de bestaande wetgeving en in overeenstemming met de GCP richtlijnen.

CTO staat garant voor de permanente vorming van artsen en medewerkers van het Oncologisch Centrum.